Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
Van Raaij Bouwspecials B.V.
Izba Handlowa 75363003

Jeśli i w zakresie, w jakim specjalne warunki są zawarte w załącznikach do niniejszych Ogólnych Warunków dla jednego lub więcej określonych rodzajów materiałów lub przetwarzania materiałów, postanowienia tych specjalnych warunków mają pierwszeństwo w zakresie, w jakim odbiegają od Ogólnych Warunków. W przeciwnym razie zastosowanie mają Warunki Ogólne.

Artykuł 1. Postanowienia ogólne
Van Raaij Bouwspecials B.V., z siedzibą w Barneveld, zwana dalej: "Van Raaij Bouwspecials", jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność polega na sprzedaży materiałów arkuszowych i ich zespołów oraz powiązanych produktów, w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Artykuł 2 Definicje
W niniejszych ogólnych warunkach stosuje się następujące definicje:
przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, członek lub franczyzobiorca Van Raaij Bouwspecials, który wystawia oferty handlowe i dostarcza materiały.
kupujący: strona, niebędąca konsumentem, której Spółka wystawia oferty / strona, z którą Spółka zawiera umowę na dostawę materiałów i / lub produktów do przetworzenia do tych celów.
Produkty: materiały budowlane i wykończeniowe i/lub produkty, które mają zostać przetworzone do tych celów.
oferta : dostawa Produktów oferowanych przez Spółkę.
zamówienie: zamówienie Kupującego na dostawę Produktów przez Spółkę.
umowa: umowa, która zostaje zawarta po przyjęciu oferty.
strony: Spółka i Kupujący łącznie.

Artykuł 3 Zastosowanie                                                     

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert (cenowych) dla kupujących i umów między przedsiębiorcą a kupującym.
 2. Strony wiążą się wszelkimi zwyczajami i praktykami w sektorze biznesowym przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie odstąpią od nich w drodze umowy na piśmie i/lub w inny sposób określony w niniejszych warunkach.

Artykuł 4. Oferta                                                             

 1. Wszystkie oferty Spółki są niezobowiązujące. Spółka może odwołać swoje Oferty w dowolnym momencie, nawet jeśli Oferta zawiera określony termin przyjęcia, chyba że Spółka wyraźnie stwierdziła, że Oferta jest nieodwołalna. Jeżeli w przypadku pisemnej oferty złożonej przez Spółkę nie określono terminu jej przyjęcia, Spółka może uznać, że oferta wygasła, jeżeli Kupujący nie odpowiedział na nią w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia oferty, bez konieczności wysyłania przez Spółkę dodatkowego powiadomienia.
 2. Jeśli zlecenie zostanie złożone bez podania ceny, zostanie ono zrealizowane przez Spółkę po cenie rynkowej, niezależnie od jakichkolwiek ofert złożonych w przeszłości.
 3. Spółka nie może być związana działaniami i/lub ustnymi umowami osób reprezentujących ją bez upoważnienia, chyba że umowy te zostaną potwierdzone na piśmie przez upoważnione osoby w imieniu Spółki adresatowi oferty.
 4. Pokazane lub dostarczone próbki służą jedynie jako wskazanie materiału, przy czym produkt nie musi im odpowiadać.

Artykuł 5 Umowy

 1. Umowy są zawierane poprzez odesłanie przez Kupującego podpisanej oferty Spółki do Spółki przed upływem terminu ważności oferty, chyba że Spółka wyraźnie odstąpi od tego w ofercie.
 2. Jeżeli Kupujący jednostronnie zmieni ofertę Spółki, zmiana ta będzie stanowić część Umowy wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Spółkę.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1, Umowa zostaje zawarta również wtedy, gdy Spółka potwierdzi Kupującemu Zamówienie na piśmie na żądanie Kupującego. Treść potwierdzenia zamówienia przez Spółkę określa treść Umowy.
 4. Zmiany umowy muszą być uzgodnione na piśmie, przy czym pisemne potwierdzenie od przedsiębiorcy ma decydujące znaczenie dla treści i zakresu zmian oraz konsekwencji dla ceny.

Artykuł 6 Ceny

 1. Wszystkie ceny są cenami loco magazyn lub cenami robocizny rozwiązanej zgodnie z cennikiem lub ofertą Spółki dostarczoną Kupującemu.
 2. Ceny podane są za sztukę, metr, paletę lub inną jednostkę i nie zawierają podatku obrotowego, chyba że określono inaczej.
 3. Jeśli po dacie złożenia oferty, nawet jeśli Spółka złożyła wiążącą ofertę, a przed dostawą, jeden lub więcej czynników kosztowych ulegnie zmianie, Spółka jest uprawniona do odpowiedniego dostosowania uzgodnionej ceny.

Artykuł 7 Terminy dostawy, dostawa i ryzyko                               

 1. Terminy dostaw uzgodnione między Spółką a Kupującym są podawane przez Spółkę tak dokładnie, jak to możliwe. Podane terminy dostaw mają charakter orientacyjny i nie są terminami nieprzekraczalnymi. Spółka dokłada wszelkich starań, aby realizować dostawy we wskazanych ramach czasowych.
 2. Kupujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania w jakiejkolwiek formie w przypadku przekroczenia podanego terminu dostawy, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione lub jeśli przekroczenie jest bezpośrednim i natychmiastowym skutkiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Spółki.
 3. Kupujący nie może anulować ani odstąpić od umowy z powodu przekroczenia terminu dostawy ani odmówić odbioru i/lub zapłaty za towary.
 4. Dostawa odbywa się z magazynu lub po opłaceniu przewozu bez rozładunku, zgodnie z cennikiem Spółki lub ofertą dostarczoną Kupującemu i tym, co zostało uzgodnione.
 5. W przypadku dostawy loco magazyn, materiały uznaje się za dostarczone przez Spółkę i przyjęte przez Kupującego z chwilą ich załadunku do lub na środek transportu.
 6. W przypadku dostawy opłaconej bez załadunku, materiały uznaje się za dostarczone przez Spółkę i przyjęte przez Kupującego z chwilą ich dostarczenia na miejsce.
 7. Kupujący jest odpowiedzialny za cenę zakupu, koszty Spółki i szkody Spółki, jeśli Kupujący nie wykona czynności, przez którą jest zobowiązany do współpracy w dostawie.
 8. W przypadku dostawy opłaconej bez rozładunku, Spółka zawrze takie umowy, jakie są niezbędne do transportu do uzgodnionego lub określonego miejsca, przy użyciu środków transportu, które są odpowiednie w uzasadnionej opinii Spółki i na warunkach zwyczajowo przyjętych dla takiego transportu, w uzasadnionej opinii Spółki.
 9. Jeśli dostawa nie odbywa się bez rozładunku, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wybór przewoźnika ani za wybór środka transportu, ani za warunki i ryzyko związane z transportem.
 10. W przypadku dostawy opłaconej bez rozładunku, Spółka nie jest zobowiązana do transportu Produktów dalej niż do punktu, w którym pojazd może dojechać do miejsca, które jest odpowiednio przejezdne, żeglowne i bezpieczne, według uznania Spółki lub osób pomocniczych zaangażowanych przez Spółkę. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Materiałów w tym miejscu.
 11. Wykonawca jest uprawniony do spełnienia świadczenia(-ń) należnego(-ych) w częściach.
 12. Jeśli umowa nie określa czasu zakupu, kupujący powinien w każdym przypadku dokonać zakupu w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy. Jest to termin nieprzekraczalny.

 

Artykuł 8 Dostawa na żądanie
W przypadku, gdy Strony uzgodniły dostawę na żądanie, bez określania terminów dostawy na żądanie, Spółka jest uprawniona, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zawarcia Umowy Sprzedaży nie wszystkie Produkty zostały odebrane, do wezwania Kupującego do określenia terminu, w którym wszystkie Produkty zostaną odebrane. Termin wskazany przez Kupującego nie może być dłuższy niż trzy miesiące, liczone od dnia, w którym Kupujący mógł w uzasadniony sposób zapoznać się z żądaniem Spółki. Kupujący będzie zobowiązany do zastosowania się do powyższego wezwania, w przeciwnym razie Spółka będzie miała prawo do przechowania Produktów na ryzyko i koszt Kupującego - jeżeli ryzyko związane z Produktami nadal ponosi Spółka - lub do rozwiązania sprzedaży w drodze pisemnego oświadczenia oraz, w razie potrzeby, do dochodzenia odszkodowania. Takie same uprawnienia przysługują Spółce w przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu pomimo jego wyznaczenia.

 

Artykuł 9. Ilość                                                    

 1. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby ilości towarów, które mają zostać dostarczone, były jak najdokładniejsze, przy założeniu, że dopuszczalne są odchylenia o 5% w górę lub w dół.
 2. Uznaje się, że list przewozowy, dowód dostawy lub podobny dokument wystawiony przy dostawie towarów dokładnie odzwierciedla ilość dostarczonych towarów, chyba że kupujący zgłosi sprzeciw na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu towarów.
 3. Nawet jeśli Kupujący terminowo zgłosi Spółce, że dostarczono mu mniej niż wskazano w dokumencie, o którym mowa w pierwszym akapicie niniejszego artykułu, nie uprawnia go to do zawieszenia płatności.

Artykuł 10. Płatność

 1. Płatność ceny zakupu wraz z podatkiem VAT zostanie dokonana w terminie ustalonym przez przedsiębiorcę. Płatność zostanie skutecznie dokonana w uzgodnionej walucie i bez potrąceń, rabatów i / lub zawieszenia.
 2. Jeżeli Umowa obejmuje również transport materiałów, Spółka może dokonać wysyłki materiałów z zastrzeżeniem, że materiały te lub związane z nimi dokumenty zostaną dostarczone Kupującemu wyłącznie za zapłatą ceny, nawet jeżeli nie zostało to określone w potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Spółka lub osoba trzecia w imieniu Spółki zaangażuje osoby trzecie w celu (prawnego) odzyskania należności, wszelkie związane z tym koszty zostaną poniesione przez Kupującego w wysokości co najmniej 15% dochodzonej kwoty, a ponadto w wysokości co najmniej 500,00 EUR plus VAT.
 4. Jeśli Kupujący nie dokona płatności w terminie, wszystkie zobowiązania płatnicze Kupującego staną się natychmiast wymagalne i płatne, niezależnie od tego, czy Spółka wystawiła już fakturę w tym zakresie, i będą podlegać odsetkom w wysokości ustawowej plus 2% od daty wymagalności.
 5. Płatności dokonywane przez kupującego lub w jego imieniu służą kolejno zapłacie pozasądowych kosztów windykacji należnych od kupującego, kosztów prawnych, kosztów należnych od kupującego, odsetek należnych od kupującego, a następnie, w kolejności, zaległych kwot głównych, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych wskazań kupującego.

Artykuł 11. Zastrzeżenie własności                                        

 1. Spółka zachowuje prawo własności do wszystkich Produktów dostarczonych Kupującemu przez Spółkę do momentu zapłaty pełnej ceny (zakupu), w tym kosztów pozasądowych, odsetek i kar. Zastrzeżenie własności ma również zastosowanie w przypadku, gdy Spółka otrzyma jakiekolwiek roszczenia od Kupującego z powodu niewywiązania się przez Kupującego z jednego lub więcej zobowiązań wobec Spółki. Kupujący nie może zastawiać dostarczonych Produktów ani przyznawać osobom trzecim żadnych praw do nich, dopóki ich własność nie zostanie przeniesiona na Kupującego.
 2. Niezależnie od zastrzeżenia własności, kupujący będzie mógł przetwarzać lub zbywać materiały dostarczone w ramach zastrzeżenia własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej.
 3. W przypadku zwłoki Kupującego w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1, Spółka ma prawo odebrać Produkty należące do Spółki (lub zlecić ich odbiór) z miejsca, w którym się znajdują, na koszt Kupującego. Kupujący będzie współpracował w tym zakresie. Kupujący udziela Spółce nieodwołalnego upoważnienia do wejścia do pomieszczeń użytkowanych przez lub na rzecz Kupującego lub do wejścia do takich pomieszczeń.

Artykuł 12. Inspekcja i reklama

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów, które mają być dostarczone do przetworzenia, niezwłocznie po przybyciu do miejsca dostawy pod kątem uszkodzeń transportowych, ilości i jakości. Wszelkie uszkodzenia transportowe i odchylenia od uzgodnionej ilości i/lub jakości Produktów muszą zostać odnotowane na liście przewozowym itp. i zgłoszone Spółce na piśmie w ciągu 24 godzin od dostawy przez Kupującego.
 2. W przypadku niewielkich odchyleń w rozmiarze, wadze i/lub kolorze lub w strukturze powierzchni, Kupujący nie ma prawa do odmowy. Oprócz postanowień Artykułu 3.4, odpowiednie postanowienia dostawców Spółki mają zastosowanie do wydajności i jakości dostarczanych Produktów.
 3. Uznaje się, że Kupujący zapoznał się z instrukcją montażu dotyczącą dostawy przez Spółkę w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z tymi przepisami.
 4. Prawo Kupującego do twierdzenia, że Materiały nie są zgodne z Umową wygasa w przypadku wad, które nie są widoczne w momencie dostawy, jeśli Kupujący nie powiadomi Spółki na piśmie w ciągu 8 dni od dnia, w którym mógł w uzasadniony sposób wykryć wadę, określając charakter wady i liczbę Produktów, dla których wada została wykryta.
 5. Uprawnienia Kupującego, o których mowa w ust. 4, wygasają w każdym przypadku po przetworzeniu dostarczonych produktów lub co najmniej po wprowadzeniu dostarczonych produktów do procesu przetwarzania, chyba że wady są objęte gwarancją udzieloną przez Spółkę w odniesieniu do produktów.
 6. Kupujący jest zobowiązany do pociągnięcia Spółki do odpowiedzialności na piśmie w terminie 8 dni, licząc od dnia, w którym wada uprawniająca do skorzystania z gwarancji udzielonej przez Spółkę została stwierdzona lub mogła zostać stwierdzona przez kupującego działającego z należytą starannością, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń z tytułu gwarancji.

Artykuł 13. Opakowanie                                                                 

 1. Opłata za opakowanie wielokrotnego użytku zostanie naliczona oddzielnie na fakturze wystawionej przez Spółkę w tym samym czasie, co opłata za dostarczone produkty.
 2. W przypadku opakowań zwróconych na koszt Kupującego, o których mowa w ustępie pierwszym, Spółka prześle Kupującemu fakturę kredytową wkrótce po ich otrzymaniu.
 3. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, Spółka nie jest winna żadnej rekompensaty za opakowanie zwrócone w złym stanie.
 4. Dopiero po otrzymaniu faktury korygującej Kupujący jest upoważniony do potrącenia wartości zwróconego opakowania, do wysokości uznanej kwoty, z kwoty należnej Spółce.
 5. Jeśli kwota faktury kredytowej przekracza kwotę, którą Kupujący jest nadal winien Spółce po otrzymaniu tej faktury, nadwyżka ta zostanie zapłacona Kupującemu w ciągu jednego miesiąca od daty wystawienia faktury.

Artykuł 14. Przesyłki zwrotne                                                    

 1. Zwroty będą przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu.
 2. Całkowicie lub częściowo przetworzone produkty, uszkodzone produkty i zapakowane produkty, których opakowania brakuje lub są uszkodzone, nigdy nie mogą zostać zwrócone.

Artykuł 15 Bezpieczeństwo                                                                  

 1. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Kupujący nie będzie ściśle przestrzegał swoich zobowiązań, Kupujący będzie zobowiązany, na pierwsze żądanie Spółki, do niezwłocznego zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia, w formie wymaganej przez Spółkę, oraz do uzupełnienia go, w razie potrzeby, w celu wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań. Dopóki Kupujący nie spełni tego wymogu, Spółka ma prawo zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań.
 2. Jeżeli kupujący nie zastosuje się do żądania, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od pisemnego wezwania, wszystkie jego zobowiązania stają się natychmiast wymagalne.
 3. Jeżeli Spółka wysłała już Produkty, zanim dowiedziała się o okolicznościach, na podstawie których Spółka ma uzasadnione podstawy, aby obawiać się, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, Spółka może uniemożliwić dostarczenie Produktów Kupującemu, nawet jeśli Kupujący posiada już dokument uprawniający go do bezwarunkowej dostawy przez Spółkę. Spółka musi poinformować Kupującego o takim zawieszeniu i przystąpi do wykonania umowy, jeśli i jak tylko Kupujący zapewni wystarczające zabezpieczenie.

Artykuł 16. Odpowiedzialność                                                   

 1. Odpowiedzialność Spółki, o której mowa w niniejszych Warunkach, a także wszelka inna odpowiedzialność wynikająca z innych faktów lub okoliczności, nigdy nie przekroczy rekompensaty wartości faktury lub odrodzenia podobnych materiałów, według uznania Spółki i o ile Spółka jest w stanie dostarczyć podobne przedmioty.
 2. Wykonawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze i (nie)bezpośrednie straty handlowe, szkody związane z zastojem, opóźnienia w budowie, utratę zamówień, utratę zysków, koszty przetwarzania i tym podobne.
 3. W przypadku dostawy przez Spółkę produktów, które zostały zakupione od osób trzecich, Spółka udziela gwarancji na te produkty tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim uzyskała gwarancję od swoich dostawców. W takim przypadku gwarancja jest taka sama jak gwarancja, którą Spółka uzyskuje od swoich dostawców.
 4. Jeśli Spółka zostanie pozwana przez osoby trzecie o odszkodowanie, Kupujący zwalnia Spółkę z odpowiedzialności za takie roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, chyba że Spółka działała umyślnie lub lekkomyślnie.
 5. Spółka nie jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Spółki.
 6. Jeżeli Kupujący może wystąpić przeciwko Spółce z roszczeniem z tytułu gwarancji udzielonej przez Spółkę, zakres i sposób naprawy i/lub wymiany będzie zależał od uznania Spółki.

Artykuł 17. Wygaśnięcie umowy / rozwiązanie                                 

 1. Przedsiębiorca może jednostronnie rozwiązać umowę z kupującym:
 2. jeżeli niewywiązanie się przez kupującego z ciążącego na nim obowiązku stanowi istotne naruszenie umowy, co ma miejsce między innymi w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci ceny w terminie lub nie odbierze materiałów w tym zakresie lub nie zrobi tego w terminie;
 3. w przypadku ogłoszenia upadłości kupującego lub zawieszenia płatności lub w przypadku, gdy kupujący złoży wniosek o zastosowanie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych;
 4. w przypadku, gdy wniosek o ubezpieczenie kredytu nie zostanie uznany lub zostanie uznany w niewystarczającym stopniu przez odpowiednią firmę;
 5. w przypadku, gdy Kupujący nie zastosuje się do żądania Spółki dotyczącego ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z art. 11.
 6. Jeżeli niewypełnienie zobowiązań w odniesieniu do jednej z dostaw przez Spółkę na rzecz Kupującego daje Spółce uzasadniony powód do stwierdzenia, że w odniesieniu do przyszłych dostaw wystąpi istotne niepowodzenie, Spółka może, pod warunkiem, że uczyni to w rozsądnym terminie, ogłosić rozwiązanie Umowy na przyszłość.
 7. Spółka może upoważnić Kupującego na piśmie do odstąpienia od umowy po zapłaceniu przez Kupującego rozsądnego odszkodowania za straty i utracone korzyści poniesione przez Spółkę.
 8. W przypadku, gdy Spółka rozwiąże Umowę zgodnie z niniejszym artykułem, wszystkie kwoty należne Spółce od Kupującego z jakiegokolwiek tytułu staną się natychmiast wymagalne i płatne.

Artykuł 18. Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej przedsiębiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub zawieszenia obowiązku dostawy tak długo, jak długo trwa siła wyższa.
 2. W niniejszej umowie siła wyższa ma znaczenie nadane jej przez prawo holenderskie. Oprócz tego, siła wyższa dla Spółki obejmuje również strajki w najszerszym znaczeniu tego słowa, zakłócenia w dostawach, awarie maszyn i/lub narzędzi, niedostępność transportu, środki rządowe oraz przypadek, w którym dostawcy Spółki nie wywiązują się z dostawy, w tym wyraźnie okoliczności, które powodują opóźnienia w normalnym procesie produkcyjnym i/lub dostawie dostawców, od których Spółka nabywa Produkty.

Artykuł 19. Prawo właściwe i sąd właściwy                      

 1. Wszystkie umowy zawierane przez przedsiębiorcę podlegają prawu holenderskiemu, do którego niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie jako uzupełnienie oraz, o ile przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym nie stoją im na przeszkodzie, jako odstępstwo.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 3. Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, ale tylko w przypadku, gdy spór nie został jeszcze przedłożony właściwemu sądowi, Spółka ma prawo do rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) obowiązującymi w momencie przedłożenia sporu, z wyłączeniem właściwego sądu.

 

Kalkulacja kosztów początkowych Rozpocznij zapytanie ofertowe Umów się na spotkanie Zadzwoń pod numer 0342 760 200 Wyślij wiadomość e-mail